Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Amerigo, januari 2020 versie 2.3

Artikel 1: begrippen
Kinderopvang:
het bedrijfsmatig tegen geldelijke vergoeding verzorgen en begeleiden van kinderen en het bieden van onderdak; dit alles tot het einde van de basisschoolleeftijd.
Contractant: de ouder/verzorger die als natuurlijk persoon in familierechtelijke betrekking staat tot het kind.
Verzorger: de verzorger van het kind dat blijkens uit een verklaring uit het Bevolkingsregister op hetzelfde adres woont als het kind en dat blijkens een schriftelijke verklaring van de verzorger als eigen kind wordt verzorgd en opgevoed.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Amerigo en de Contractant op grond waarvan Amerigo diensten verricht.
Oudercommissie: een advies- en overleg orgaan van ouders en/of verzorgers van geplaatste kinderen, ingesteld door Amerigo waarvan de samenstelling en de functie is beschreven in het reglement Oudercommissie.
Vervoer: het vervoer tijdens reguliere opvangdagen tussen de schoollocatie en de opvanglocatie.
Buitenschoolse opvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals in de schoolvakanties.
Studiedagen en/of andere vrije dagen/uren: alle vrije dagen/uren van kinderen van een basisschool die buiten de reguliere opvang vallen maar niet vallen onder de door OC&W bepaalde schoolvakanties.
Vakantieopvang:
opvang tijdens de door de OC & W bepaalde vakantiedagen.

Artikel 2: algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Amerigo en de Contractant met betrekking tot (het verzorgen van) kinderopvang, tenzij van deze voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.
2.2 Indien naar het oordeel van beide partijen onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepaling.
2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.4 Amerigo heeft als kernactiviteit het aanbieden van buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 jaar t/m het einde van de basisschoolleeftijd en biedt in die hoedanigheid haar diensten aan de Contractant aan.
2.5 Alle aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Amerigo is eerst gebonden doordat Amerigo een overeenkomst kinderopvang schriftelijk is aangegaan.
2.6 Afspraken met of toezeggingen of mededelingen door medewerkers van Amerigo zijn eerst bindend nadat deze namens Amerigo schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.
2.7 Wijzigingen c.q. aanvullingen in de tekst van alle overeenkomsten tussen Amerigo en de Contractant, aangebracht door de Contractant, maken de overeenkomst niet rechtsgeldig.

Artikel 3: plaatsing
3.1 Amerigo doet, indien mogelijk, uiterlijk 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan de Contractant een plaatsingsaanbod. Daarbij ontvangt de Contractant een plaatsingsovereenkomst.
3.2 De plaatsingovereenkomst dient binnen 7 werkdagen ondertekend door Amerigo te zijn ontvangen.
3.3 Na deze termijn vervalt het plaatsingsaanbod.
3.4 Wijzigingen c.q. aanvullingen in de tekst van de overeenkomst aangebracht door de Contractant, maken de overeenkomst niet rechtsgeldig.

Artikel 4: duur en beëindiging overeenkomst
4.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4.2 Voor een gedeeltelijke opzegging geldt dezelfde procedure.
4.3 De opzegging geldt per de 1e van elke kalendermaand.
4.4 Indien de Contractant de overeenkomst beëindigd voor de ingangsdatum dan worden er 1 maand opvangkosten van het maandbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
4.5 De overeenkomst eindigt op de eerste dag van de maand waarop het kind naar het voorgezet onderwijs gaat.
4.6 Amerigo is in ieder geval gerechtigd tot opzegging bij onvoldoende kinderen en/of terugloop van het aantal plaatsingen en/of indien Amerigo niet, naar haar oordeel, meer in staat is buitenschoolse opvang te bieden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
4.7 Bij het beëindigen van de plaatsingsovereenkomst stopt het vaste maandbedrag en wordt er geen eindafrekening gemaakt. Dagen die eventueel niet ingehaald of opgenomen zijn worden dus niet ingewisseld voor geld.
4.8 Bij blijvende invaliditeit of overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd.
4.9 Ingeval Amerigo van oordeel is dat een kind een bedreiging is voor het welzijn van één of meerdere van de overige kinderen en/of de groep ontwricht wordt en/of het gedrag van het kind of de ouder/verzorger hiertoe in alle redelijkheid en billijkheid, naar het oordeel van Amerigo aanleiding voor geeft, is Amerigo gerechtigd de overeenkomst met de Contractant eenzijdig te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4.10 Amerigo is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van opzegging of ontbinding danwel de uitvoering daarvan op te schorten, dit ter keuze van Amerigo, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder dat beëindiging leidt tot schadeplichtigheid, indien:
– het faillissement wordt uitgesproken of aangevraagd danwel de wet schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard op de Contractant;
– de Contractant surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
– de Contractant door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– de Contractant onder bewind of curatele is gesteld;
– de Contractant komt te overlijden;
– de Contractant enige verplichting ondanks behoorlijke ingebrekestelling uit hoofde van de overeenkomst niet of niet geheel nakomt, welke tekortkoming de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt.
4.11 Ingeval van beëindiging of opschorting als bedoeld in de voorgaande leden zullen alle vorderingen van Amerigo op de Contractant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 5: vakantieopvang en incidentele opvang
5.1 Vakantieopvang is alleen mogelijk gedurende hele dagen. Amerigo heeft de mogelijkheid om de vraag naar vakantieopvang met opgave van data te inventariseren.
5.2 De Contractant heeft vakantieopvang indien dit schriftelijk is vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst. Het aantal dagen per vakantieweek is gelijk aan het aantal dagen reguliere opvang. Vakantieopvang is gekoppeld aan de reguliere opvang.
5.3 De dagen en het aantal dagen van vakantieopvang zijn hetzelfde als de gecontracteerde reguliere opvangdagen.
5.4 De Contractant kan gebruik maken van de volgende vakantieweken: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie en 4 weken zomervakantie.
 5.5 Indien Amerigo gewenste opvangdata inventariseert en Amerigo van de Contractant na de door Amerigo gestelde sluitingsdatum van de inventarisatieperiode geen data van gewenste opvangdagen schriftelijk heeft ontvangen, kan de Contractant de opvang van de desbetreffende vakantieperiode niet inzetten of meenemen naar een andere vakantie of dag.
5.6 Amerigo is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen voor een vakantiedag/-week geen opvang aan te bieden.  
5.7 De kosten voor opvang tijdens vakanties is een aanvullend pakket met een vast maandbedrag. Op de factuur wordt een vast maandbedrag vermeld.
5.8 Indien een plaatsingsovereenkomst niet op de 1e van een kalendermaand ingaat, dan wordt het maandbedrag naar rato van een kalendermaand berekend.
5.9 Indien de Contractant meer vakantiedagen afneemt dan contractueel is vastgelegd, dan worden deze dagen los in rekening gebracht en zijn deze niet opgenomen in het vaste maandbedrag.
5.10 Incidentele opvang tijdens schoolweken kan schriftelijk bij de leiding van Amerigo worden aangevraagd. Deze beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Incidentele opvang wordt berekend per dagdeel via het incidentele uurtarief.
5.11 Het ruilen van opvangdagen is, na honorering door Amerigo, 1 maal per maand mogelijk.
5.12 Ruilen is in ieder geval niet mogelijk op studiedagen en/of andere vrije dagen/uren en tijdens de vakantieopvang.

Artikel 6: opvang buiten schoolvakanties
6.1 Indien de Contractant gebruik wil maken van de opvang tijdens studiedagen en/of andere vrije dagen/uren die buiten de door OC & W bepaalde schoolvakanties vallen, dan wordt dit contractueel vastgelegd in een extra uren overeenkomst. Hieronder vallen dan alle extra opvanguren buiten de schoolvakanties om, dus op alle studiedagen en extra vrije dagen/uren van de school op de dagen die in de plaatsingsovereenkomst zijn vastgelegd. Deze uren worden volgens het standaard uurtarief berekend. Indien de Contractant niet heeft gekozen voor bovenstaande optie, is het niet mogelijk om incidenteel opvang af te nemen tijdens studiedagen en extra vrije dagen/uren van de school.
6.2 Amerigo is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen voor opvang tijdens vrije dagen/uren genoemd in artikel 6 lid 1, geen opvang te bieden. De kosten voor deze vrije dagen/uren worden in dat geval niet bij de Contractant in rekening gebracht.
6.3 De kosten voor opvang tijdens studiedagen en/of andere vrije dagen/uren die buiten de door OC & W bepaalde vakanties vallen, worden per schooljaar berekend. Op de factuur wordt een maandbedrag vermeld.

Artikel 7: feestdagen en openingstijden
7.1 Amerigo is in ieder geval gesloten op zaterdagen, zondagen en algemene feestdagen (Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag).
7.2 Amerigo is gerechtigd om, zonder schadeplichtig te zijn, 2x per schooljaar tijdens een reguliere opvangdag gesloten te zijn.
7.3 Amerigo behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen.

Artikel 8: afwezigheid en minimale afname
8.1 Amerigo en de Contractant zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang afwezig is, in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.
8.2 De Contractant is vrij om het kind op te halen binnen de uren waarvoor de overeenkomst geldt.
8.3 De Contractant is verplicht tot de minimale afname van 1 dagdeel per week.
8.4 Indien een kind niet binnen de in het contract gestelde tijden  wordt opgehaald, is Amerigo gerechtigd om per keer een vergoeding in rekening te brengen van € 25,00.

Artikel 9: vervoer
9.1 Indien Amerigo vervoer regelt van school naar de opvanglocatie, is de Contractant verplicht hiervan gebruik te maken.
9.2 Indien er sprake is van vervoer van school naar de opvanglocatie, worden deze
vervoerskosten bij de Contractant in rekening gebracht en apart op de factuur vermeld.
9.3 Vervoerskosten worden berekend over 40 schoolweken, op de factuur wordt een gemiddeld maandbedrag vermeld. De Contractant heeft aan het einde van het schooljaar de mogelijkheid om de kosten van vervoer op de dagen dat er geen gebruik is gemaakt van vervoer en dit minstens 24 uur van tevoren schriftelijk bij Amerigo is gemeld, terug te vragen. Amerigo beoordeeld of deze teruggave gehonoreerd wordt en zal het in dat geval restitueren.

Artikel 10: tarieven
10.1 De tarieven voor de diverse vormen van kinderopvang en overige dienstverlening kunnen per half jaar door Amerigo worden vastgesteld. De tarieven gelden exclusief BTW en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen. De tarievenlijst is verkrijgbaar bij Amerigo.
10.2 Amerigo is gerechtigd de tarieven te verhogen indien prijsontwikkeling, overheidsmaatregelen of andere relevante omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een dergelijke verhoging zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de Contractant worden medegedeeld.
10.3 De Contractant is verplicht de betaling te voldoen volgens de door Amerigo vastgestelde tarieven.
10.4 De opvang wordt aangeboden d.m.v. een pakket met een vast maandbedrag.
10.5 De Contractant ontvangt maandelijks een factuur met een vast maandbedrag. De betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen gebeurt voorafgaand aan elke volgende maand. Indien de Contractant extra opvang heeft afgenomen dan zal Amerigo de kosten hiervoor apart op de factuur vermelden.
10.6 Indien een plaatsingsovereenkomst niet op de 1e van een kalendermaand ingaat dan wordt het maandbedrag naar rato van een kalendermaand voor de desbetreffende opvangvariant berekend.
10.7 Amerigo is gerechtigd een financiële bijdrage te vragen als vergoeding voor een activiteit. Deze bijdrage wordt bepaald per activiteit. Indien de Contractant ervoor kiest niet bij te dragen dan kan het kind van de Contract niet meedoen aan de activiteit.
10.8 Bij afwezigheid van een kind, waarvoor op de desbetreffende dag een overeenkomst is gesloten, worden wel de volledige, reguliere kosten in rekening gebracht.
10.9 De Contractant dient de factuur binnen 14 dagen betaald te hebben.
10.10 Als de Contractant niet binnen 14 dagen betaald heeft, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Amerigo verstuurt aan de Contractant na het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk een aanmaning. De Contractant heeft dan wederom 14 dagen de tijd om alsnog het verschuldigde bedrag aan Amerigo te betalen, waarbij de genoemde verzuimdatum in stand blijft.
10.11 Vanaf het moment dat de Contractant in verzuim verkeert, is Amerigo gerechtigd om € 25,00 administratiekosten, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten, begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- ter verkrijging van voldoening buiten rechte, in rekening te brengen en is de Contractant gehouden deze te betalen.
10.12 In het geval als bedoeld is in artikel 10.11 is Amerigo gerechtigd om alle noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de door haar in te schakelen incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat.
10.13 Indien de Contractant 2 maanden niet heeft betaald kan de plaatsing door Amerigo per direct worden beëindigd of worden opgeschort en is Amerigo gerechtigd om geen opvang te bieden aan de Contractant, onverminderd de betalingsverplichting. Amerigo kan de opvang weer hervatten nadat de Contractant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10.14 De Contractant is verplicht mee te werken aan een automatische incasso.

Artikel 11: wijzigingen
11.1 Amerigo behoudt zich het recht voor om de kinderen op een andere dan op het contract vermelde locatie op te vangen; Amerigo doet daarvan tenminste 1 maand van tevoren mededeling aan de Contractant; tenzij er sprake is van overmacht. Amerigo biedt opvang volgens de door OC & W gestelde eisen.
11.2 Amerigo behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, danwel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de kinderopvang bij Amerigo en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van Amerigo mag worden verwacht.
11.3 Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders/verzorgers daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, danwel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft Amerigo het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de opvang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. Amerigo kan dan voor zover zij daartoe de mogelijkheden heeft, verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.

Artikel 12: wijzigingen voorwaarden en tarieven
12.1 Amerigo is gerechtigd om in deze algemene voorwaarden wijzigingen aan te brengen en is gerechtigd tarieven en/of openingstijden te wijzigen.
12.2 Deze wijzigingen treden in werking op het door Amerigo aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Contractant in werking de dag na het tijdstip dat hem de wijziging is
medegedeeld.
12.3 Indien de Contractant een wijziging van de algemene voorwaarden of tarieven, die betrekking heeft op een door hem afgenomen dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met betrekking tot die dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
12.4 Ten aanzien van wijziging van tarieven geldt het in artikel 12 lid 3 bepaalde uitsluitend voor zover de tariefwijzigingen per saldo een hoger tarief voor de Contractant meebrengen.

Artikel 13: aansprakelijkheid
13.1. Ingeval Amerigo aansprakelijk wordt gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Amerigo en de Contractant zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.3 Amerigo heeft voor de gevallen dat zij ter zake van opvang aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid alsmede een ongevallenverzekering afgesloten.
13.4 Indien Amerigo aansprakelijk wordt gesteld, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van Amerigo wordt uitgekeerd.
13.5 Amerigo restitueert geen gelden en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de genoemde dienstverlening ingeval van overmacht (bijvoorbeeld bij brand, misdrijf enz.).
13.6 De Contractant vrijwaart Amerigo voor eventuele aanspraken van derden.
13.7 Amerigo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
13.8 Amerigo is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en/of verloren geraakte goederen van kinderen c.q. contractant.

Artikel 14: privacy
14.1 Amerigo zal op een vertrouwelijke wijze met gegevens van de Contractant omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen behoudens voor zover Amerigo daartoe een bij wet gestelde verplichting heeft.
14.2 Amerigo maakt tijdens de opvang foto’s en video’s die gebruikt kunnen worden voor communicatie uitingen. Indien de Contractant hier niet mee akkoord gaat dan dient dit schriftelijk te worden aangegeven.

Artikel 15: klachten
15.1 Amerigo behandelt een klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure waarvoor een afzonderlijk reglement geldt, dat op verzoek van de Contractant bij Amerigo te verkrijgen is.
15.2 Klachten dienen duidelijk omschreven te zijn en uiterlijk 2 maanden nadat de Contractant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk te worden ingediend bij de directie van Amerigo. Is dit niet het geval, dan verliest de Contractant zijn rechten hierop.
15.3 Als beide partijen niet tot overeenstemming komen, kan zowel door Amerigo als door de Contractant gebruik worden gemaakt van de  klachtencommissie waarbij Amerigo is aangesloten.

Artikel 16: toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle overeenkomsten met Amerigo is het Nederlandse recht van toepassing.16.2 Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
kinderopvang tussen Amerigo en de Contractant, danwel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen, indien Amerigo dit noodzakelijk acht, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage.

Artikel 17: afwijking
17.1 Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Amerigo en de Contractant worden vastgelegd.